[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
                โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข  ชื่อเดิม โรงเรียนบ้านเมืองน้อย  ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๖๐  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านเมืองน้อยเป็นสถานที่ทำการ  ซึ่งเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  มี  นายเพ็ง  คำเพราะ  เป็นครูใหญ่คนแรก 
                พ.ศ. ๒๔๘๕  นายเนียม  เสียงคำ  ครูใหญ่ขณะนั้นได้ขอย้ายมาปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่   บนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้านเมืองน้อย  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๖๔  ไร่  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน  โดยให้บริการแก่ชาวบ้านเมืองน้อย  บ้านโนนสวนและบ้านหนองมุข  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 
                พ.ศ ๒๕๐๔  นายไพโรจน์  ศรีขาว  ครูใหญ่ในขณะนั้นของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นเงิน  ๓๘,๐๐๐   บาท  และได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูอนุรักษ์กันทรารมย์  (เบ้า   คัมภิโร )  เจ้าอาวาสวัดบ้านเมืองน้อยตลอดจนผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียน  ป. ๑  ซ.
                พ.ศ. ๒๕๐๖  ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗
                พ.ศ. ๒๕๐๙  รัฐบาลได้โอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย
                พ.ศ. ๒๕๑๘  กรมการปกครองได้อนุมัติโรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนชุมชน
                พ.ศ. ๒๕๒๙  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข  มีเขตพื้นที่บริการ  ๕  หมู่บ้าน  คือ  บ้านเมืองน้อยหมู่ที่  ๑  ,  ๖  ,  ๗  ,  ๘  และบ้านหนองมุข  หมู่ที่  ๕
 
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข

ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
นายเพ็ง   คำเพราะ
พระภิกษุบุญเรือง   บรรจง
สามเณรสวน   สุดาวงศ์
สามเณรคำสิงห์  มนัส
นายเนียม   แสงคำ
นายสงค์   แสงงาม
นายเนียม   แสงคำ
นายคต   เติมทรัพย์
นายไพโรจน์   ศรีขาว
นายวีรยุทธ   เขียวอ่อน
นายไพโรจน์   ศรีขาว
นายบุญทรง   จันทราภรณ์
นายประเสริฐ   ทองสุข
นายสิงห์   คำศรี
นายเฉลิม   บุญเริ่ม
นายอำไพ   นวลศิริ
นายพีรพล   ไชยะเดชะ
นายสังเวียน   สูงโฮง
2460  -  2460
2461  -  2461
2462  -  2464
2464  -  2467
2467  -  2478
2479  -  2480
2481  -  2487
2488  -  2496
21 ธ.ค 2496  - 16 ก.พ  2506
25 ก.พ 2506  - 9 ส.ค  2506
9 ส.ค 2506  - 10 มิ.ย  2508
10 มิ.ย 2508  - 18 ก.ค  2521
18 .ก.ค 2521  - 30 ก.ย  2523
1 ต.ค 2523  - 17 ส.ค  2525
30 ก.ย 2525  - 13 ก.ค  2543
 14 ก.ค  2543 – 29  ธ.ค  2547
30 ธ.ค 2547  -  19  มิ.ย  2553
22  ม.ค  2553 -

                                                                                 235  ซม.

           ประวัติโรงเรียน
 
 
 
 
            ทำเนียบผู้บริหาร                ทำเนียบครู      
 
                                                                  112 ซม.
                                             

                                     
 
                                                                      235  cm.

   38  cm
 

 

พันธกิจ(Mision)

1. จัดให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค
2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์
3. พัฒนาและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนทุกด้าน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  ให้ผู้เรียนรักความเป็นไทยและภูมิใจในท้องถิ่น
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
8. ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
9.  จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      235  cm.

   38  cm
 

 
 
ปรัชญาโรงเรียน
“นัตถิ ปัญญา สมา อาภา"    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
คำขวัญโรงเรียน
ศึกษาดี  ดนตรี  กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมสามัคคี   มีคุณธรรม
 
สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน  -  ขาว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5